Kwiecień 17, 2015

Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

 

Całkowita wartość projektu:  89.450,00 zł

Dotacja: 76.032,00 zł (85%)

Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%)

 

Dotacja , stanowiąca 85 % wydatków kwalifikowanych projektu,  została przyznana w ramach  Konkursu  nr 2/POIiS/9.3/2013 a pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej- finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności.

 

Termin zakończenia projektu 31.08.2015r.

 

Obszar realizacji projektu:

województwo małopolskie, powiat proszowicki: miasto i gmina Proszowice, gmina Pałecznica, gmina Radziemice; powiat bocheński: gmina Drwinia; powiat brzeski: gmina Szczurowa ; powiat miechowski: gmina Racławice.

W projekt jest zaangażowanych 6 spośród 9 gmin należących do Związku. Pozostałe dwie Gminy: Książ Wielki i  Koniusza na etapie składania wniosku o dotację nie wyraziły chęci  udziału w projekcie a gmina Nowe Brzesko nie podjęła na czas (tj. przed podpisaniem umowy dotacji) uchwały o przygotowaniu i wdrażaniu planu.

 

W ramach projektu powstaną dla każdej z 6 gmin: plan gospodarki niskoemisyjnej, baza danych, szkolenie dla pracowników. Będą miały miejsce także działania informacyjno-promocyjne projektu, zgodnie z wymogami POIiŚ.

Szczegółowy opis założeń projektu:

1.opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej dla wybranych gmin zrzeszonych w Związku  Międzygminnym – powstanie łącznie 6 planów. Opracowanie zostanie zlecone w przetargu nieograniczonym. W ramach przygotowania planu przeprowadzona będzie inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone będą zasady monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowane zostaną pod kątem możliwości do realizacji w gminie m.in. następujące zakresy:

  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
  • termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego,
  • modernizacja transportu publicznego,
  • rozwój systemów dystrybucji ciepła,
  • programy wsparcia dla instalacji OZE

Oprócz działań inwestycyjnych przedstawione zostaną także zadnia nieinwestycyjne takie jak np.  promowanie gospodarki niskoemisyjnej , czy strategia komunikacyjna.

2.stworzenie bazy danych m.in. baza inwentaryzacji CO2 na terenie 6 gmin umożliwiająca ocenę gospodarki energią w gminie. Zakres dotyczyć będzie identyfikacji źródeł oraz rodzaju c.o. i c.w.u. Informacje zostaną zbierane na podstawie badań ankietowych, obserwacji w terenie oraz narzędzi statystycznych.

3.szkolenie dla pracowników gmin poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szkoleniu wezmą udział wydelegowani pracownicy z 6 gmin (łącznie 12 osób).

4.informacja i promocja projektu .

W ramach tego działania przewidziano:

- informacje w lokalnej prasie

- umieszczenie informacji nt. realizacji projektu  oraz upublicznienie informacji  o opracowaniu planów na stronie internetowej poszczególnych gmin oraz Związku

- konferencja prasowa na rozpoczęcie realizacji projektu

- przedstawienie informacji nt. planu gospodarki niskoemisyjnej podczas spotkań z mieszkańcami w każdej z gminy (6 spotkań)

-  oznaczenie dokumentacji projektu

-  zamieszczenie w siedzibie Związku informacji ogólnych o projekcie, umieszczenie informacji w siedzibie poszczególnych Gmin- plakaty,

-  materiały promocyjne – ulotki

ulotka tył ulotka proszowice przód

 

Aktualności

761028flaga_ue

Budżet Związku na rok 2015
Dodano: Luty 2, 2015

W dniu 26 stycznia 2015 roku Zgromadzenie Związku uchwaliło budżet na rok 2015.

Ustalono także terminy płatności udziałów członkowskich.

 

 

uchwała dot. terminów płatności udziałów do Związku w 2015r.

uchwała budżetowa 2015r.

761028flaga_ue

Konferencja podsumowująca realizację projektu
Dodano: Grudzień 30, 2014

W Pałacu  w  Śmiłowicach w dniu  19 grudnia 2014 roku miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu  „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013.

Na konferencję byli zaproszeni przedstawiciele  samorządów – zarówno władze  naszych obecnych gmin członkowskich jak też gmin sąsiednich, także gmin…